Monday, November 16, 2009

Japanese Translation Homework

Japanese Translation Homework


Page 269
Kinyobi ni nihonjin no tomodachi to kouen ni ikimashita.
On Friday, my Japanese friend and went to the park.
Kouen de tomodachi to hanashimashita.
In the park, my friend and I spoke.
Sore kara, resutoran he ikimashita.
And then we went to a restaurant.
Takusan tabemashita.
We ate a lot.

Doyoubi hitori de otera he ikimashita.
On Saturday, I went alone to a temple.
Takusan mise ga arimashita.
I went to a lot of stores.
Mise de omanjyuu wo kaimashita.
I shopped at a sweet bun store.

Nichiyobi wa osoku okimashita.
Sunday I got up late.
Okaasan mo osoku okimashita.
Mom also got up late.
Watashi wa asa terebi wo mimashita.
In the morning I watched TV.
Sore kara, okaasan to hiru gohan wo tabemashita.
And then mom and I ate lunch.
Gogo wa nihongo, wo benkyoshimashita.
During PM (afternoon), I studied.
Hon mo yomimashita.
I also read a book.

Page 273
(Left Side)
Michiko san de,
Dear Michiko,
Genki desu ka.
Are you healthy?
Watashi wa ima uiin ni ikimasu.
I’m now going to Vienna.
Koko wa chotto samui desu.
Here it’s a little cold.
Uiin wa totemo kirei na machi desu.
Vienna is a very beautiful city.

Kinou wa oshiro wo mimashita.
Yesterday I saw a castle.
Furukatta desu ga.
It was old.
Totemo kirei deshita.
It was very beautiful.
Takusan shashin wo torimashita.
I took many pictures.
Yoru wa kurasshiku no konsaato ni ikimashita.
At night I went to see a Classical (music) concert.
Yokkata desu.
It was good.

Uiin ni wa kafue ga takusan arimasu.
Vienna
Mainichi kafue de koohiii wo nomimasu.
Every day I am drinking coffee.
Keeki mo tabemasu.
I also eat cake.
Totemo oishii desu.
It is very tasty.
Yon hi ni kaerimasu.
At 4 I will go back.
Mata nihon de aimashou ne.
Let’s meet in Japan, all right?
(signed)Yamada Yoko

(Right side)
Tsukuba 42-5
Yamagawa Michiko san
JAPAN

Page 274
Michiko san, o genki desu ka.
Michiko are you healthy/well?
Ima Watashi wa okinawa ni imasu.
Now I’m staying in Okinawa.
Koko wa chotto atsui desu ga.
Here it’s a bit hot.
Ii tenki desu.
The weather is good here.
Kinou wa tomodachi to isshou ni umi de oyogimashita.
Yesterday my friend and I swam in the sea.
Kyou wa nihonjin no otoko no hito to onna no hito to yama ni ikimashita.
Today with a Japanese man and woman I we went to a mountain.
Taihen deshita ga totemo kirei deshita.
It was tough but very beautiful.
Mainichi tanoshii desu.
Every day is enjoyable.
Okinawa no tabemono mo daisuki desu.
I love the food in Okinawa!
De wa, o genki de.
I’m not healthy.

(10th month 9th day)
Robaato sumisu.

Page 280
Watashi no suki na resutoran itaria ryouri (cooking) no manjaare sa desu.
A restaurant I like is the eatery manjaare cooking.
Ekino Minami ro wo te he gurai desu.
Almost everyone eats here.
Chiisai (small) resutoran desu.
The restaurant is small.
Chiifu wa itaria hito no antonio-san desu.
The chef of the eatery is (the man) Antoni.
Antonio san wa totemo omoshirui hito desu
Antonio is a very interesting person.
Antonio san no ryouri wa totemo oiishi desu.
Antonio’s food is also very delicious.
Watashi wa yoku manjaari ni ikimashu.
I go to ‘manjaari’ often.
Manjaare de wain wo nonde wo tabemasu.
At I drink wine and eat at Manjaare.
Aisukuriima mo oishii desu.
Everything is delicious.
Koko de itsumo takusan tabemasu.
Here I always eat a lot.
Ryouri wa yasui desu kara.
It’s because the cooking is cheap.
Gaijiin mo takusan kimasu.
Foreigners also come here.
Minasan mo kite kudasai.
It pleases everyone.

No comments: